Leave Your Message
Sitata soraň
0102
uzyn yubka
Green Ballgown

Aýratyn önüm

Egin-eşik kärhanasy 2017-nji ýylda esaslandyryldy we Guangdong welaýatynyň Dongguan şäheriniň Humen şäherinde ýerleşýär.

01
_us_img hakda
25 ýyl

Gowy
gurluşyk kompaniýasy

“Orange Ocean Clothing Co., Ltd.” lomaý, gözleg we ösüş, aýal eşikleri üçin daşary söwda sargytlaryny öndürmek we satmak bilen meşgullanýan hünärmen kärhana.

Ösen we oňat enjamlaşdyrylan iri şahamçalar we uly göwrümli birmeňzeş önümçilik bazalary bolan kompaniýa güýçli maliýe güýjüne eýedir.

Koprak oka

Moda habarlary

Egin-eşik kärhanasy 2017-nji ýylda esaslandyryldy we Guangdong welaýatynyň Dongguan şäheriniň Humen şäherinde ýerleşýär.

Zomata habarlary

Egin-eşik kärhanasy 2017-nji ýylda esaslandyryldy we Guangdong welaýatynyň Dongguan şäheriniň Humen şäherinde ýerleşýär.

Zawodyň işgärleri baý senagat bilimlerine we iş tejribesine eýedir, olar bilen işlemekde köp zat öwrendik, gowy kompaniýa bilen ajaýyp wokers bilen duşuşyp biljekdigimize örän minnetdar.
Amatly profil suraty

Henri

Web dizaýneri
Bu üpjün edijiniň çig malyň hili durnukly we ygtybarly, hilimiziň talaplarymyza laýyk gelýän harytlary üpjün etmek üçin hemişe kompaniýamyzyň talaplaryna laýyk gelýär.
Amatly profil suraty22

Gelin

Web dizaýneri
Giň gerim, oňat hilli, amatly bahalar we gowy hyzmat, ösen enjamlar, ajaýyp zehinler we yzygiderli güýçlenýän tehnologiýa güýçleri - gowy işewür hyzmatdaş.
Amatly profil suraty

Diana

Web dizaýneri
Bu kompaniýa bilen ençeme ýyl bäri hyzmatdaşlyk edýäris, kompaniýa elmydama öz wagtynda eltilmegini, ýokary hilli we dogry sanyny üpjün edýär, biz gowy hyzmatdaşlar.
Amatly profil suraty5

Betti

Web dizaýneri
0102
64eeb78wbm
64eeb78n3m
64eeb789uv
Işewür hyzmatdaş4
64eeb78eth
01